2 okt. 2011

Handledsvärmare


Det här mönstret baseras på 38 maskor, i garnet Drops Saffran, och stickor 3 mm.
Detta gör att värmarna blir små, de passar en normalstor 10-12-åring skulle jag tro.

För att förstora värmaren så börjar du med att lägga till 2 maskor i början på varvet, innan mönstret startar, så du börjar sticka mönster på maska nr 3. Skulle det bli för lite fortsätter du att lägga till en maska i början och en i slutet, då får du alltid mönstret centrerat på handen.

Eller så väljer du ett tjockare garn, tex Drops Paris/Muskat och stickor 3,5 eller 4 mm. Detta är absolut enklast.

Mönster:
Lägg upp 38 maskor på antingen strumpstickor eller magic loop.

Varv 1: Aviga maskor varvet runt
Varv 2: Räta maskor varvet runt

Varv 3: Aviga maskor varvet runt
Varv 4: Räta maskor varvet runt

Varv 5: Aviga maskor varvet runt
Varv 6: Räta maskor varvet runt

Nu har du en rätstickad kant.

Nu är det dags att börja sticka mönstret:


 Sticka mönstret tills du känner att värmaren är lagom lång, sedan är det dags att börja med tumkilen.

När det återstår 2 rm på varvet sätter du en markör mellan maska 2 och 3. Öka en maska, sticka 2 rm och öka en maska till. Du ska nu ha 4 rm mellan markören och slutet på varvet.

Nu ökar du 1 rm direkt efter markören och en sist på varvet, var 4:e varv - 3 ggr totalt.
Sedan ökar du vartannat varv 4 ggr.

När du har stickat färdigt tumkilen sätter du tummens maskor på en säkerhetsnål eller tråd. Nu lägger du upp 2 rm vid tumgreppet och fortsätter sticka mönsterstickning tills du tycker värmaren är lagom lång

Du avslutar värmaren på samma sätt som du började:

Varv 1: Aviga maskor varvet runt
Varv 2: Räta maskor varvet runt
Varv 3: Aviga maskor varvet runt
Varv 4: Räta maskor varvet runt
Varv 5: Aviga maskor varvet runt
Varv 6: Räta maskor varvet runt

När du avmaskar vid fingrarna använder du dig av en elastisk/fördröjd avmaskning, jag har hittat en bra på Billigt Garn som är så här:
För att börja den fördröjda avmaskningen, sticka två maskor. Precis som i normal avmaskning.
Lyft sedan den första maskan på högerstickan över den andra maskan ... MEN släpp inte taget om maskan med vänsterstickan. Låt den lyfta maskan stanna kvar på vänsterstickan.
Du har nu en maska på högerstickan.
Sticka den första ostickade maskan på vänsterstickan, precis till vänster om den överlyfta maskan. Du glider alltså över den där rackaren du behöll på vänsterstickan och stickar i maskan till vänster om den ... och nu låter du både den maska du stickade nyss plus den överlyfta maskan glida av vänsterstickan.
Du har nu två maskor på högerstickan.
Snyggt jobbat! Fortsätt så! Bokstavligt talat. 

Tummen:
Sätt maskorna på stickor, strumpstickor eller magic loop, och när du kommer till tumvecket så lägger du upp 3 rm och sedan stickar du slätstickning tills tummen är lagom lång, avmaska med elastisk/fördröjd avmaskning.


In English!

This pattern is based on 38 stitches and I used the yarn Drops Saffran, needles US 2½.
The warmers are therefor really small, they fit a normal-sized 10-12-year-old I guess.

To enlarge the warmer just add two stitches at the beginning of round, before the lacepattern starts, so you start knitting patterns on stitch number 3, instead of stitch number 1. Would it be too little, continue to add one stitch at beginning and one at the end, then you will always get the pattern centered on the hand.

Or, choose a thicker yarn, for example Drops Paris/Muskat and needles US 4 or US 6. This is absolutely the easiest way.

Pattern:
Cast on 38 stitches on either double pointed needles or magic loop.


Row 1: purl all stiches
Row 2: Knit all stiches
Row 3: purl all stiches
Row 4: Knit all stiches
Row 5: purl all stiches
Row 6: Knit all stiches


Now you have a garter st border.

Now it's time to start knitting pattern:


Knit the pattern until you feel that the warmer is just the right length, then it's time to start with the thumb.

When there are 2 K from the end, put a marker between K 2 and 3. Increase one stitch, K2 and increase one stitch as the last stitch on the round. You should now have 4 K between the cursor and the end of round.


Now, you increase 1 K after the marker, and 1 at the end of row, every 4 rows - 3 times in total.
Then you increase every other row - 4 times.

Once you have knit the thumb, put the thumb stitches on a safety pin or thread. Now, add up the K2 at the thumb grip and continue knitting patterns until you find the warmer is just the right length


To finish the warmer in the same way as you started:


Row 1: purl all stiches

Row 2: Knit all stiches
Row 3: purl all stiches
Row 4: Knit all stiches
Row 5: purl all stiches
Row 6: Knit all stiches

When you binding off your warmer, you have to use an elastic/delayed binding off, I found one at Billigt Garn that is like this:
To begin the delayed binding off, knit two stitches. Just as in normal cast off.
Then lift the first stitch on right needle over second stitch... BUT do not let go of the stitch on the left needle. Let the lifted stitch remain on the left needle.
You now have one stitch on right needle.
Knit the first unknitted stitch on left needle, just to the left of the "lift-over-stitch". You then glide over that fella you kept on the left needle and knit the stitch to the left of it... and now, let both the stitch you just knitted plus the lifted stitch slip off left needle.
You now have two stitches on right needle.
Nice work! Keep it up! Literally.

Thumbs:
Put stitches on the needles, double pointed needles or magic loop, and when you get to the end you cast on K3 and then you knit stockinette stitch until the thumb is long enough, bind off with elastic/delayed binding off.

3 kommentarer:

Annika sa...

Jätte fina. Tror att jag ska testa att sticka ett par. :) Ha det bra! Kram

StickLena =KnitLena sa...

Ser så vackra och verkligen somriga ut, så mönstret hamnar i "måste göra"-kategorin!

Unknown sa...

Hej!
Har nu stickat upp till tummen men förstår inte din beskrivning på ökningen, det går inte att formulera om den så den blir enklare att förstå.
Hälsningar
Eva