1 jan. 2012

Hur jag virkar ihop African Flower

Nåt mönster på blomman har jag inte här utan vill man ha det får man klicka - här -

Jag visar bara hur jag gör när jag virkar ihop, jag har sett andra sätt att göra det på...

I don't write the pattern for the flower but you can see it - here -  I just show how I join as I go... 
Jag virkar en sida, men man kan lika gärna börja i första hörnet som man kommer till...
I crochet one side, but you can start in the first corner if you want to....

Jag gör en stolpe på hörnet, trär igenom hålet på den andra blomman och gör en fast maska
I make a dc in the corner, put the hook through the other flower and makes a sc.

Sedan gör jag den andra stolpen i hörnet och fortsätter virka.
Then I do the second dc in the corner and continues to crochet.

När jag kommer till mitten på sidan så virkar jag ihop dem igen.
When I reach halfway on the side, I crochet them together again.

Jag tar ner i motsvarande maska på andra blomman....
I put the hook in the same hole, on the other flower....

Och gör en fast maska
And make a sc

Virkar vidare och kommer till hörnet där det redan är två blommor ihopvirkade...
Continue crocheting and reach the corner where 2 flowers all ready are crocheted together...

Jag tar ner mellan blommorna och gör en fast maska.
I put the hook between the flowers and makes a sc.

Gör samma sak på mitten av den här blomman som på den förra.
Do the same thing halfway to the corner as the last side.

I sista hörnet så virkar jag som i första, en stolpe i hörnet, fast maska runt den andra blomman
och så andra stolpen i hörnet och så virkas varvet klart.
The last corner I crochet the sam way as the first corner, a dc in the corner, a sc in the other flower
and then the second dc in the corner and then continue.


Färdigt!
Done!

Inga kommentarer: